Освен управлението и популяризирането на проекта, SAGITTARIUS ще съсредоточи усилията си и върху следните оперативни съставни части:

ХЕРИНЕКСУС: : академични и изследователски институции, обществения, частния и трети сектори съвместно натрупват, използват и предават специфично познание по въпроса ,насърчавайки взаимното доверие и креативността на територията на Югоизточна Европа. Свързани в мрежа социални агенти от различни нива , териториални зони и сфери на дейност поставят основите на пътя към иновации.
ХЕРИДУКАТОР: : гъвкава платформа за обмен на опит и знания инвестира в човешки капитал, удостоверявайки професионалните умения в сектора на културното наследство на територията на Югоизточна Европа.Това е първият опит за привличане интереса на институциите към интерпретирането на културното богатство като най-мощен инструмент за разкриване на природните и самобитните културни ценности за широки кръгове от обществеността.
ХЕРИКЕЪР: : привлекателното и добре съхранявано културно наследство повишава самоуважението и единението на общостта, особено в районите с по-слаба структура.Новаторска съвкупност от дейности за социално интегриране подсилват общностите и младежта, признавайки статута им на предприемачи в областта на културата.
ХЕРИБИЛДЕР: : иновационна система за планиране и управление на културното богатство гарантира физическата, познавателна и емоционална достъпност до културните дадености.
ХЕРИТЕЙНМЪНТ::възможностите за предприемачество на базата на самобитните културните дадености се оценяват от представителите на местния бизнес и крайните продукти придобиват промишлено значение чрез принципа на търсенето и предлагането
ХЕРИСТАР: : транснационален знак за качество с пазарна стойност за крайните продукти определя икономическата значимост на културните дадености в регионите участници. Проектът насърчава предприемачеството в областта на културното наследство кaтo фактор в икономическото развитие, базиращо се на самобитните културни дадености , демонстрирайки как това наследство може да бъде ценено,опазвано , популяризирано и използвано с екологическа, икономическа и обществена полза.