• Водещ партньор ЕФРР -Гърция

  Aegean University Logo

  Егейски университет , Гърция

  www.aegean.gr

   

  Егейският университет е университет, насочен към международни изледвания. Той е вдъхновяваща, новаторска и социално ангажирана институция, разположена на Егейския архипелаг, древната люлка на познанието. Егейският университет е олицетворение на концепцията ‘университет-мрежа’- мрежа от училища и департаменти , пръснати по петте Егейски острова: Лесбос, Киос, Самос, Родос и Сирос.Предизвикателството за академична и административна децентрализация довежда до нови оригинални подходи в академичната практика и подсилва чувството за единност в рамките на академичната общност на всеки кампус.Имено мрежовата структура е факторът, който способства за ранното и цялостно въвеждане на информационно-комуникационните технологии в ежедневната практика. Егейският университет инвестира в иновационни образователни програми и мултидисциплинарни области на изследване,отговарящи на потребностите на модерия свят. Той е водещ във въвеждането на нови до дипломни и след дипломни дисциплини като науки за околната среда, информационно-комуникационни технологии, мултимедия и дизайн, хуманитарни науки, Средиземноморски науки,което превръща Егейския университет в пионерна и конкурентна институция на местно и европейско ниво.Университетът се гордее с високо квалифициран и опитен академичен персонал с големи изследователски постижения, модерно оборудвани лаборатории , стабилно международно присъствие в изследователските и обменни програми и ентусиазирана студентска общност. Прекрасните Егейски острови предлагат уникална природна ,културна и човешка среда, благоприятстваща развитието на високо качествена изследователска и образователна дейност.

 • ПП1 ЕФРР - Гърция

  EFXEINI Logo

  EFXEINI POLI- Мрежа на местните власти, Гърция

  www.efxini.gr

   

  EFXEINI POLI,мрежата на местните власти за социално, културно, туристическо, екологично и селскостопанско развитие е създадена през 1995 година и включва 30 общини от 7 региона на Гърция. Тя е въвела и продължава да въвежда на местно, регионално, национално и европейско ниво множество програми и проекти в качеството си на ръководител или участник в областта на: трудовата заетост, социална та защита,борбата срещу социалното изключване, конкурентноспособността и предприемачеството, развитието на селските райони, културата, образованието, младежта и спорта, равноправността на половете, устойчивата ,безопасна и компетитивна енергия, защитата на околната среда, защитата правата на потребителя, здравната защита,човешките права,местното,регионалното и над регионалното развитие, туризма, сътрудничеството и работата в мрежа в областта на Гражданското Общество (сред които: LEADER, LIFE, EQUAL, INTERREG, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES, GRUNTVIG)

 • ПП2 ЕФРР - Италия

  Sinello Logo

  Общинско обединение на Синело, Италия

  www.unionesinello.it

   

  Общинското обединение на Синело , установено през 2003 година, представлява 5 общини от региона на Абруцо. Те се намират на територия с богато многовековно културно наследство. Днес ПП2 ЕФРР изпълнява ролята на културен катализатор, свързващ крайбрежието на Адриатическо море със зоната от вътрешността на района на Сианело. Бидейки местен орган за вземане на решения с 5 членове,
  представлява район с мощен културен потенциал , забележим в изконните структури от миналото. Действително населението и урравляващият орган успешно съхраняват историческото и културното наследство , занаятчийството и изкуствата-дадености, бладодарение на които широко се развиват алтернативни форми на туризъм в района.По отношение на целите на Проекта-иновация,предприемачество, усъвършенстване на професионалните умения и културните ценности като предпоставки за развитие, ПП2 ЕФРР систематично се стреми към разумни политики за устойчиво развитие и управление на културните ценности в собствения си район,създавайки в последните години мрежи между общините и други регионални органи. ПП2 ЕФРР има опит в съхранението и прилагането на добри практики в културата, туризма, транспорта,модели за защита и опазване на околната среда и управление на общността.

 • ПП3 ЕФРР - Италия

  Планинска общност в Алто Базент , Италия

  www.altobasento.web.it

  Планинската общност в Алто Базент включва 12 общности от областта Базиликата.Така успява да популяризира резултатите на Проекта на регионално ниво в полза на своите членове.По отношение на целите на Проекта-инновация,предприемачество, усъвършенстване на професионалните умения и културните ценности като предпоставки за развитие, желанието на ПП3 ЕФРР е да популяризира и насърчава активното участие от страна на местните органи, координирайки дейността им с оглед увеличаването на конкурентноспособността и привлекателността на района.Съсредоточавайки усилията си върху професионалното усъвършенстване на работещите в сферата на културата и насърчаването на дребното предприемачество в областта на културното наследство , ПП3 ЕФРР способства не само за постигането на общите цели на Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа и на новата лисабонска стратегия, но и за подобряване благосъстоянието на местното население.Основната цел на ПП3 ЕФРР при включването в SAGITTARIUS е да подобрява обществено-икономическите условия в региона чрез привличането на инвестиции в областта на природното и културното наследство и да подкрепя туристическата оферта. В последния период на изпълнение на програмата ПП3 ЕФРР натрупа богат опит в областта на наследството,културата и туризма, които ще сподели с останалите Партньри.От особена полза за Проекта ще е приносът на ПП3 ЕФРР за изграждането на ръководена от Партньорите мрежа за сътрудничество с оглед на популяризирането целите на Проекта

 • ПП4 ЕФРР- България

  BCCI Logo

  Българска търговско-промишлена палата, България

  www.bcci.bg

   

  Работейки на национално ниво , ПП4 ЕФРР, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е създадена през 1895 година и е водещото обединие на предприемачите с повече от 52.000 членове.Това я прави особено ценна за проекта SAGITTARIUS, защото позволява свързването на бизнеса с предприемачеството в областта на културното наследство , творческите индустрии и изкуствата.В рамките на транснационалното сътрудничество ПП4 ЕФРР е основен стълб за SAGITTARIUS:като независма, неправителстевна организация с идеална цел , тя ще допринесе за развитието на транснационалното икономическо сътрудничество между участниците в Проекта дълго време след неговото приключване.Ще допринесе също така за създаването на благоприятен климат за развитие и връзка между предприемаческия дух и културните ценности.Философията на ПП4 ЕФРР се основава на принципа на доброволно членство , самостоятелсност и самофинансиране и се стреми към установявенето на етническо и социално отговорни бизнес отношения. ПП4 ЕФРР предлага широко разнообразие от услуги, покривайки цялата географска територия на България чрез национално представено членство и мрежа от 28 регионални търговско-промишлени камари. В рамките на международното сътрудничество ,БТПП е част от общата международна мрежа на Търговските Камари по света и член на множество международни организации, обединения на камари и управителни съвети. Това е особено ценно за SAGITTARIUS ,защото ще позволи крайните резултати на проекта незабавно да достигнат до глобалните пазари , допринасяйки значително за развитието на регионите сътрудници по проекта. По отношение на целите на Проекта-инновация,предприемачество, усъвършенстване на професионалните умения и културните ценности като предпоставки за развитие, ПП4 ЕФРР ще включи пряко в бизнес проекти в областта на културата значителен брой от членовете си,които ще се възползват в дългосрочен план от резулатите на Проекта.

 • ПП5 ЕФРР- България

  Devin Logo

  Община Девин ,България

  www.devin.bg

   

  ПП5 ЕФРР, Девин, е общински център, представляващ 14 общини с население от 15000 жители.Намира се на 684 метра надморска височина.Разполага с добри транспортни връзки до центровете Смолян,Пловдив и София, което му позволява да съчетае предимствата на селото и града. ПП5 ЕФРР е разположен на междукултурно пространство: южната му граница съвпада с българо-гръцката граница, споделяйки природния абитат на Родопите.В последния период на програмата в тази гранична зона се разработиха надгранични, трансрегионални и двустранни проекти в рамките на Interreg IIIA,предимно между Гърция и България. ПП5 ЕФРР е особено заинтересован от разрастването на туризма в район изключително богат на вода и топли минерални извори ,формиращи се в дълбините на девинското подземно езеро.Индустията и индустриалните начинания в общината са представени от предприятия за машиностроене, електроника, дървообработване , отделни звена на леката, хранително-вкусовата и други области на промишлената дейност с местно значение.Основната задача на ПП5 ЕФРР е постигането на равновесие между използването с икономическа цел и опазването на природното и културно наследство като необходима предпоставка за устойчиво териториално развитие. В рамките на SAGITTARIUS, ПП5 ЕФРР ще насърчи създаването на обединения на общестевния, частния и трети сектори с оглед на общото използване на регионалното наследство за развитие.Чрез предаването на систематизирани познания, ПП5 ЕФРР ще повиши квалификацията на работещите.От гледна точка на иновациите в предприемачеството, ПП5 ЕФРР очаква от SAGITTARIUS да насърчи разнородни икономически дейности в областта на производството и потреблението на продукти на базата на културното наследство.В качеството си на орган, изготвящ политики и вземащ решения, ПП5 ЕФРР ще даде значителен принос за SAGITTARIUS като подкрепи иновационната политика на проекта, целяща укрепване благосъстоянието на общноста чрез насърчаване участието на жените и младежта в планирането и изпълнението на дейности в областта на културното наследство.

 • ПП6 ЕФРР - Словения

  eZavod Logo

  Институт за интегрални решения за развитие, Словения

  www.ezavod.si

   

  ПП6 ЕФРР, EZAVOD,е частен институт с идеална цел с дългосрочна стратегия за подпрепа и популяризиране на устойчиво местно развитие.Дейността му е съсредоточена върху разумното използване на ресурсите в икономиката,популяризирането на енергийната ефикасност и защитата на околната среда в подкрепа въвеждането на политиките на ЕС.Институтът EZAVOD съсредоточава основните си дейности върху темите Икономика, Енергетика и Околна среда, допринасяйки в голяма степен за постигане на целите, заложени в Новата лисабонска и Гьотеборгска Програма:свързване в мрежа и сътрудничество на подкрепящите организации; свързване на науката с икономката; подкрепа на бизнеса (подкрепа на дребния и среден бизнес чрез подготовка на млади кадри,насърчаване на бизнеса и иновациите, свързване на компаниите с цел подсилване на конкурентноспособността).Представлявайки широк кръг от поливалентни представители на икономиката и обществото в района на Входна Словения, ПП6 ЕФРР е особено ценен за Партньорството:връзката между разбирането на културното наследство и предприемачеството е недостатъчно позната, следователно представлява голяма възможност за увеличаване на местните приходи и устойчиво развитие на туризма.Освен това, Птуй, Словения е съ-домакин на Европейската Столица на Културата 2012,което е отлична възможност за отразяване на SAGITTARIUS в специализираната преса на национално и европейско ниво. ПП6 ЕФРР е и член на словенската мрежа за интерпретиране на кулурното наследство, създадена по проекта SMID.Това е от особено значение за SAGITTARIUS,чиято цел е да привлече интереса на институциите към разбиране на културното наследство като доказан от практиката метод за използване на културните ценности и способстващ за развитието.Участието в SAGITTARIUS има редица ползи за ПП6 ЕФРР като усъвършестване на професионалната квалификация на членовете му чрез образователните програми на Проекта;насърчаването на устойчиво развитие в региона;повишаването на местния предприемачески дух и приноса за дългосрочните мисии на ПП6 ЕФРР.

 • ПП7 ЕФРР- Румъния

  INCDT Logo

  Национален Институт за изследвания и развитие в областта на туризма, Румъния

  www.incdt.ro


  ПП 7 ЕФРР, Националният Институт за изследвания и развитие в областта на туризма е създаден през април 1971 като Център за изследвания и планиране за насърчаване на туризма,обществена институция от национален интерес, подчинена на Министерството на Регионалното Развитие и Туризма.След 1989 ПП 7 ЕФРР допринесе за процеса на реструктуриране и приватизация на туризма в рамките на пазарната икономика. Компетенциите на ПП 7 ЕФРР, които са от особено значение за SAGITTARIUS включват оценяване на туристическия потенциал на региона;стратегии и политики за туризма и популяризиране на дестинацията.Специфични компетенции като планиране на туризма, създаване на туристически продукти, повторно рекламиране на дестинации ще подържат развитието и оценяването на Пилотен проект в рамките на SAGITTARIUS. Работейки на национално ниво, ПП 7 ЕФРР ще разпространи резултатите на Проекта в цялата страна , привличайки широк кръг от участници от различни нива. ПП 7 ЕФРР проявява специален интерс към SAGITTARIUS очаквайки проектът да способства за значителното увеличаване на броя на квалифицирания персонал чрез програмата си за обучение. ПП 7 ЕФРР ще допринесе за привличане интереса на институциите към интерпретирането на културното наследство и в сътрудничество със сателитния партньор 1 (Министерство на регионалното развитие и туризма) ще способства за реформиране на политическия контекст за интерпретиране на културните ценности на национално ниво.Чрез участието си в югоизточно -европейския проект DATOURWAY, ПП 7 ЕФРР ще използва натрупаните резултати за предаване на добри практики.Бидейки подчинен на Министерството на туризма, ПП 7 ЕФРР, участва в редица мрежи като СТООН , Световна Туристическа Организация на Обединените Нации; ЦЕИ, Централно-европейска инициатива;ЕТК ,Европейска Туристическа Комисия;Ди Донау,Дунавска Туристическа Комисия;ОИСД, Организация за икономическо сътрудничество и развитие;ОИСЧМ, Организация за икономическо сътрудничество в района на Черноморието;Консултативен комитет по туризма,Европейска комисия,ГД Предприятия и индустрия. ПП 7 ЕФРР ще обедини усилията на горе упоменатите участници като сателитни партньори в рамките на Отворената мрежа за сътрудничество на Проекта,подсилвайки така значението на постигнатите резултати в дългострочен план .

 • ПП8 ЕФРР - Румъния

  IEN Logo

  Институт за национална икономика

  www.ien.ro

   

  ПП8 ЕФРР,Институтът за национална икономика е най-старото обществено институционално учреждение за изследвания в областта на икономиката в Румъния.През 1990 той бе отново влкючен в мрежата на Румънската Академия, като автономен орган за основни и задълбочени проучвания в областта на икономиката и част от Националния институт за икономически изследвания.Членове на ПП8 ЕФРР са автори и съ-автори на множество книги, изследвания и статии,публикувани в Румъния и в чужбина. Работейки на национално ниво, ПП8 ЕФРР развива разнородни дейности- от мероприятия,семинари, конференции и изследвания до консултантска и техническа помощ, достигайки по този начин до значителен брой участници от различни нива и до частните инвеститори.Следователно както по отношение на въвеждането на Проекта така и по отношение популяризирането на постигнатите от него резултати , ПП8 ЕФРР ще служи като посредническо звено между конкретните постижения на Проекта и широк кръг ключови участници. ПП8 ЕФРР отговаря също така за работещия на национално ниво Институт за развитие и социално сцепление, който извършва социални проучванния, свързани с развитието и промените по време на преходния период и подготовката на Румъния за присъединяване към ЕС,като допринася значително за постигане на целите, заложени в Европейската кохезионна политика и Новата лисабонска програма. ПП8 ЕФРР е също член на Мрежата от европейски обсерватории (МЕО) на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд,чрез която получава редовно информация и разработки в областта на индустриалните отношения,условията на труд и реструктурирането, които се публикуват в Европейската обсерватория на индустриалните отношения, Европейската обсерватория на условията на труда и Европейската обсерватория на реструктурирането. ПП8 ЕФРР ще обедини усилията на горе упоменатите участници като сателитни партньори в рамките на Отворената мрежа за сътрудничество на Проекта,подсилвайки така значението в дългострочен план на постигнатите резултати.

 • ПП9 ЕФРР-Унгария

  Károly Róbert College Logo

  Кароли Роберт Колеж , Унгария

  alia.karolyrobert.hu

   

  ПП9 ЕФРР, Кароли Роберт Колеж разполага с факултети в областта на икономиката и селското стопанство, сред които е Факултетът по туризъм и териториално развитие, един от малкото в Унгария с научна степен Бакалавър по туризъм.Тази многодисциплинарна специализираност е от особено значение за SAGITTARIUS тъй като ще свърже управлението на културните ценности с туризма.Базирайки се на натрупаното вече познание в областта на управление на туристическата оферта и целосезонното търсене и предлагане ,ПП9 ЕФРР ще насочва предприемаческите дейности в правилната посока.По отношение на целите на Проекта като иновация, предприемачество, подобряване професионалната квалификация и използване на културните ценности за развитие , ПП9 ЕФРР е особено заинтересован от въвеждането на политиките , залегнати в Проекта, относно областите на образованието и развитието на местния туризъм.Целите на Проекта следват линиите,предначертани от СТООН относно туризма и промяната на климата; ПП9 ЕФРР е напълно способен да популяризира резултатите на Проекта на регионално ниво,както и да подсили устойчива за регионите туристическа оферта в областта на културното наследство.В рамките на SAGITTARIUS, ПП9 ЕФРР ще подкрепи изледователските дейности и въвеждането на пилотен Проект в областта на рисковете за природата в резултат на туристическата дейност, чрез анализ на ефекта от предлагането и търсенето на местно ниво и изработването на образователни и разяснителни програми за представителите на туристическия бизнес от обществения и частния сектор и за крайните потребители с оглед да насърчи у тях отговорно отношение към въпроса. Като експерт в туризма, ПП9 ЕФРР ще сътрудничи с ръководителя на Проекта за разработването на качествена програма за образователните курсове по Проекта, свързващи интерпретирането на културното наследство и туризма.  

 • ПАРТНЬОР ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ- Хърватия

  The University of Zagreb Logo

  Факултет по хуманитарни и социални науки
  (Загребски университет ), Хърватия

  www.ffzg.unizg.hr


  Загребският университет (основан през 1669) е най-старият и голям университет в Югоизточна Европа, а ПИПП,Факултетът по хуманитарни и социални науки е най-голямата му и изтъкната част с действащи в момента 22 департамента и 111 катедри.Във връзка с културното наследство и изследването му, Факултетът по хуманитарни и социални науки е единственият в Югоизточна Европа,основал специалност музеология през 1984 и днес предлага курсове по управление/маркетинг /интерпретиране на културното наследство, виртуални музеи ит.н.ПИПП извършва изследвания в областта на науката, изкуството и развитието и подържа изследователски програми от стратегически интерес за Република Хърватия,програми по художествено творчество и професионална дейност както и базиращото се на тях средно , университетско и след дипломно образование. ПИПП извършва задачите си в съответствие с нуждите на местната общност.Членовете на управителния съвет (общо 6 ) са от специално значение за SAGITTARIUS тъй като участват като ключови експерти в изработването на стратегичеки политики , планирането и програмирането на дейности в сектора на културното наследство. ПИПП е законно учреждение със статут на обществена институция, включено в регистъра на научните организации, наброяващи 600 служители.В рамките на SAGITTARIUS ПИПП се обръща към ключови участници от 3 нива: общественото, частното и от третия сектор: Музейния документален център на Хърватия,Асоциацията на младите музеолози и Академика Краватика популяризират Проекта на национално ниво чрез пресата, националното радио и телевизията. ПИПП ще насърчи старта на модела за работа на свободна практика сред младите хора, заети в сектора на културното наследство.ПИПП подържа добро и редовно сътрудничество с различните министерства и търговската камара (отдел Туризъм) и ще обедини усилията на горе упоменатите участници като сателитни партньори в рамките на Отворената мрежа за сътрудничество на Проекта,подсилвайки така значението в дългострочен план на постигнатите резултати.

 • ПП9 ЕФРР-Унгария

  The District Council of Soroca Logo

  Кароли Роберт Колеж , Унгария

  alia.karolyrobert.hu

   

  ПП9 ЕФРР, Кароли Роберт Колеж разполага с факултети в областта на икономиката и селското стопанство, сред които е Факултетът по туризъм и териториално развитие, един от малкото в Унгария с научна степен Бакалавър по туризъм.Тази многодисциплинарна специализираност е от особено значение за SAGITTARIUS тъй като ще свърже управлението на културните ценности с туризма.Базирайки се на натрупаното вече познание в областта на управление на туристическата оферта и целосезонното търсене и предлагане ,ПП9 ЕФРР ще насочва предприемаческите дейности в правилната посока.По отношение на целите на Проекта като иновация, предприемачество, подобряване професионалната квалификация и използване на културните ценности за развитие , ПП9 ЕФРР е особено заинтересован от въвеждането на политиките , залегнати в Проекта, относно областите на образованието и развитието на местния туризъм.Целите на Проекта следват линиите,предначертани от СТООН относно туризма и промяната на климата; ПП9 ЕФРР е напълно способен да популяризира резултатите на Проекта на регионално ниво,както и да подсили устойчива за регионите туристическа оферта в областта на културното наследство.В рамките на SAGITTARIUS, ПП9 ЕФРР ще подкрепи изледователските дейности и въвеждането на пилотен Проект в областта на рисковете за природата в резултат на туристическата дейност, чрез анализ на ефекта от предлагането и търсенето на местно ниво и изработването на образователни и разяснителни програми за представителите на туристическия бизнес от обществения и частния сектор и за крайните потребители с оглед да насърчи у тях отговорно отношение към въпроса. Като експерт в туризма, ПП9 ЕФРР ще сътрудничи с ръководителя на Проекта за разработването на качествена програма за образователните курсове по Проекта, свързващи интерпретирането на културното наследство и туризма.