SAGITTARIUS следва да баде централна точка в едромащабното усилие за разбиране на общите културни ценности и голямото културно разнообразие в района на Юроизточна Европа. Целейки да постави началото и да способсвта за развитието на предприемачеството в областта на културното наследство на територията на Югоизточна Европа , SAGITTARIUS е първият опит в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество в Юроизточна Европа , да бъдат привлечени заинтересовани групи и организации от трите сфери на държавата, гражданското общество и икономиката за сътрудничество в областта на културата и културното наследство.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.Общата му стойност е 2.489.980,00 евро, като 2.012.783,00 евро се финансират от Европейския фонд за регионално развитие ,а Инструментът за предприсъединителна помощ финасира 103.700, 00 евро.
Тази страница не отразява непременно позицията на членовете на Европейската комисия и Ръководителя на екипа на Проекта за трансгранично сътрудничество в Юроизточна Европа.